Specializujeme se na zpracovávání znaleckých posudků, revizních posudků a znaleckých stanovisek pro účely splnění obchodně-právních, občansko-právních, daňových, účetních, pracovně-právních, trestně-právních a mezinárodních předpisů.

Náš znalecký ústav je zapsán rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 8. ledna 2004, č.j. M – 36/2004 do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění:

 • oceňování pohledávek
 • oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů
 • oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností
 • oceňování vypořádacího podílu
 • oceňování podniků a jejich částí
 • oceňování jmění
 • účetnictví a inventarizace
 • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka, přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění
 • přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, přezkoumání přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí, přezkoumání přiměřenosti ceny při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů
 • ekonomika správy majetku v rámci likvidace, konkursu a vyrovnání
 • mezinárodní účetní standardy
 • daně, daňový systém České republiky a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • oceňování nemovitostí

Kromě znaleckých služeb nabízíme klientům také vyhotovování indikativních ocenění, různých expertních zpráv a transakční poradenství podle jejich konkrétních potřeb.